Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie ekspertów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zwanym dalej "ekspertem", może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. posiada co najmniej 7-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej, z zastrzeżeniem ust. 2,
 3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela",
 4. Ponadto spełnia jeden z warunków:
 1. jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
 2. jest nauczycielem zatrudnionym w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 3. jest nauczycielem konsultantem zatrudnionym w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli,
 4. jest nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa art. 1 ust. 2 pkt. 1 Karty Nauczyciela,
 5. jest nauczycielem doradcą metodycznym,
 6. jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej,
 7. jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w systemie placówek poradnictwa rodzinnego i opiekuńczo-wychowawczego,
 8. jest nauczycielem dyplomowanym.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a) - g), bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wpis na listę ekspertów powinni posiadać co najmniej 2-letni staż pracy w okresie ostatnich 5 lat w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a) - d), f) i g) lub w charakterze doradcy metodycznego.

§ 2.

1. Wpis na listę ekspertów, zwaną dalej "listą", zawierającą następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres do korespondencji,
 3. aktualne miejsce pracy,
 4. posiadane kwalifikacje zawodowe i specjalność,
  - następuje na podstawie wniosku przedstawionego przez zainteresowanego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. rekomendację, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające na rzecz systemu oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego lub nauczycielski związek zawodowy, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
 3. urzędowo potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
 4. urzędowo potwierdzone kopie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3. Do wniosku należy dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580) - w przypadku wpisania na listę.

4. Wpis na listę osób, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 4 lit. g) następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy kierować do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odmawia w drodze decyzji administracyjnej wpisania na listę w przypadku niespełnienia wymagań i warunków określonych odpowiednio w § 1 i 2.

§ 4.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 1, osoby wpisane na listę zawiadamiają o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 5.

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla eksperta z listy w drodze decyzji administracyjnej:

 1. 1) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:
  1. a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, do której ekspert został powołany,
  2. b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego,
 2. 2) w razie nie spełniania warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
 3. 3) w razie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej,
 4. 4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

2. Skreślenie eksperta z listy następuje również na jego wniosek.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej
prof. Mirosław Handke
Rodzaj aktu:
Data podpisania: 
14.07.2000